Dozen

Knock! Knock!

Who’s there?

Dozen.

Dozen who?

Dozen anyone want to let me in?

 • Category: Knock-Knock Jokes

  Control Freak

  Knock! Knock! Who’s there? Control Freak. Con—…

  Impatient Cow

  Knock! Knock! Who’s there? Impatient cow. Impatient…

  Wanda

  Knock! Knock!Who’s there?WandaWanda who?Wanda hang…

  Olive

  Knock! Knock! Who’s there? Olive. Olive who? Olive…

  Ho-ho who?

  Knock! Knock! Who’s there? Ho-ho. Ho-ho who? You…

  Hanna who?

  Knock! Knock! Who’s there? Hanna. Hanna who?…

  Mary and Abbey who?

  Knock! Knock! Who’s there? Mary and Abbey. Mary and…

  Irish who?

  Knock! Knock! Who’s there? Irish. Irish who? Irish…

  Santa who?

  Knock! Knock! Who’s there? Santa. Santa who? Santa…

  Snow who?

  Knock! Knock! Who’s there? Snow. Snow who? Snow use…

  Yule Log

  Knock! Knock! Who’s there? Yule log. Yule log who?…

  Carmen

  Knock! Knock! Who’s there? Carmen. Carmen who? Carmen…

  Convex

  Knock! Knock! Who’s there? Convex. Convex who? Convex…

  Ya

  Knock! Knock! Who’s there? Ya. Ya who? I’m…

  Sherlock

  Knock! Knock! Who’s there? Sherlock. Sherlock who?…

  Scold

  Knock! Knock! Who’s there? Scold. Scold who? Scold…

  Robin

  Knock! Knock! Who’s there? Robin. Robin who? Robin…

  Police

  Knock! Knock! Who’s there? Police. Police who? Police…

  Otto

  Knock! Knock! Who’s there? Otto. Otto who? Otto know…

  Orange

  Knock! Knock! Who’s there? Orange. Orange who? Orange…

  Noah

  Knock! Knock! Who’s there? Noah. Noah who? Noah any…

  Needle

  Knock! Knock! Who’s there? Needle. Needle who? Needle…

  Nana

  Knock! Knock! Who’s there? Nana. Nana who? Nana your…

  Luke

  Knock! Knock! Who’s there? Luke. Luke who? Luke…

  Lettuce

  Knock! Knock! Who’s there? Lettuce. Lettuce who?…

  Ketchup

  Knock! Knock! Who’s there? Ketchup. Ketchup who?…

  Justin

  Knock! Knock! Who’s there? Justin. Justin who? Justin…

  Isabelle

  Knock! Knock! Who’s there? Isabelle. Isabelle who?…

  Harry

  Knock! Knock! Who’s there? Harry. Harry who? Harry up…

  H.

  Knock! Knock! Who’s there? H. H who? Bless you!…

  Goat

  Knock! Knock! Who’s there? Goat. Goat who? Goat to…

  Dozen

  Knock! Knock! Who’s there? Dozen. Dozen who? Dozen…

  Dishes

  Knock! Knock! Who’s there? Dishes. Dishes who? Dishes…

  Claire

  Knock! Knock! Who’s there? Claire. Claire who? Claire…

  Cash

  Knock! Knock! Who’s there? Cash. Cash who? I…

  Canoe

  Knock! Knock! Who’s there? Canoe. Canoe who? Canoe…

  Boo Hoo

  Knock! Knock! Who’s there? Boo hoo. Boo hoo who? Aww…

  Ben

  Knock! Knock! Who’s there? Ben. Ben who? Ben knocking…

  Avenue

  Knock! Knock! Who’s there? Avenue. Avenue who? Avenue…

  Alpaca

  Knock! Knock! Who’s there? Alpaca. Alpaca who? Alpaca…

  To

  Knock knock. Who’s there? To. To who? No, to whom…

  Heidi

  Knock! Knock!Who’s there?Heidi.Heidi who?Heidi…

  Howl

  Knock! Knock!Who’s there?Howl.Howl who?Howl you know…

  Wendy

  Knock! Knock!Who’s there?Wendy.Wendy who?Wendy bell…

  Ken

  Knock! Knock!Who’s there?Ken.Ken who?Ken you let me…

  Will

  Knock! Knock!Who’s there?Will.Will who?Will you just…

  Ice Cream

  Knock! Knock!Who’s there?Ice cream.Ice cream who?ICE…

  Figs

  Knock! Knock!Who’s there?Figs.Figs who?Figs your…

  Alex

  Knock! Knock!Who’s there?Alex.Alex who?Hey, Alex the…

  Broken Pencil

  Knock! Knock!Who’s there?Broken pencil.Broken pencil…