Dozen

Knock! Knock!

Who’s there?

Dozen.

Dozen who?

Dozen anyone want to let me in?