Jason Ingolfsland

Amazon Alexa Tout icon

Do Amazon Echo’s Security Features Really Work?

Amazon Echo has security features, like detecting broken glass. But do they really work?